අෂ්ඨපාන පූජා කරමු

අෂ්ඨපාන පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා අෂ්ඨපාන පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

අෂ්ඨපාන පූජා කරන ගාථා

පැන් පූජාව සුගන්ධං සීතලං කප්පං -  පසන්න මධුරං සුභං පානීයමේතං භගවා - පති ඝං හාතු මුත්තමං සුවඳැති, සිසිල් වූ කැප...

අටලෝ දහමට කම්පා නොවීම පිණිස

අප මහා සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේලා ප්‍රමුඛ කරගත්තාවූ ඒ උතුම් ආර්ය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් කොතරම් නම් පානයන් පූජා...