ආහාර පූජා කරමු

ආහාර පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා ආහාර පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

ආහාර පූජා කරන ගාථා

නිවේදයාමි සම්බුද්ධං - වීතරාගං මහාමුනිං නිමන්තයාමි සුගතං - ලෝකජෙට්ඨං නරාසභං සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට දන්වා සිටිමි....

නැවත ලැබෙන ලාභය

යම් ආහාරයක් ගැනීමෙන් ජීවිතය පවත්වාගන්නට ආයුෂ මෙන්ම වර්ණයක් සැපයක් බලයක් ලැබෙනවා.  ඒ වගේම බුද්ධි වර්ධනයටද පසුතලය...

දානය නිසි ලෙසින් දෙමු!

ඉතින් මේ කොටස වෙන් වෙන්නේ නිසි ආකාරයෙන් දානයක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වා දෙන්නටයි.  ඔබ කුමන ආගමකට දහමකට අයත් වුණත්...

නැණවත් බුද්ධ පූජාව!

අප මහා සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ සිහිපත් කොට උන්වහන්සේගේ පිළිමවහන්සේලා ඉදිරිපිට ආහාරමය පූජාවන්, ද්‍රව්‍යමය පූජාවන්,...