ඇමදීම

ඇමදීම

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා ඇමදීම සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.