ඖෂධ පූජා කරමු

ඖෂධ පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා බෙහත් ඖෂධ පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

ඖෂධ පූජා කරන ගාථා

අධිවාසේතු නෝ භන්තේ - භේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය - පති ඝං හාතු මුත්තමං ස්වාමීනි අප කෙරෙහි ඉවසාවා. අප...

භව රෝගයෙන් මිදීමට ඖෂධ පූජාවෝ

මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනය තුල නීරෝගී බව යනු රාග රෝගයෙන් ද්වේශ රෝගයෙන් මෝහ රෝගයෙන් මිදී නිවනින්ම සුවපත් වී ලබන උතුම්...