කප්රුක පූජා කරමු

කප්රුක පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා කප්රුක පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.