චෛත්‍ය පූජා කරමු

චෛත්‍ය පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා චෛත්‍යය දාගැබ් පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

චෛත්‍ය පූජා කරන ගාථා

වන්දාමි චේතියං සබ්බං - සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධිං - බුද්ධ රූපං සකලංසදා ශාරීරික ධාතූන්...