තොරණ් පූජාව

තොරණ් පූජාව

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා තොරණ් පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.