දැහැත් පූජා කරමු

දැහැත් පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා දැහැත් පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

දැහැත් පූජා කරන ගාථා

නාගවල්ලි දලූපේතං -  චුන්නපූග සමායුතං තාම්බූලං පති ඝං හාතු - සතං පූජේමි දං දිනෝ බුලත්, සුණු, පුවක් වලින් යුත්ත වූ...