බෝධි පූජා

බෝධි පූජා

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා බෝධි පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.