වටතිර පූජා කරමු

වටතිර පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා වටතිර පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

වටතිර පූජා කරන ගාථා

වටතිර චෛත්‍ය උඩුවියන් කොඩි සේසත් ආදී ඕනෑම ආකාරයක පූජාවක් පූජා කිරීමට යොදාගත හැකි ගාථාව අධිවාසේතු නෝ භන්තේ - සබ්බං...