වටාපත පූජා කරමු

වටාපත පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා වටාපත පූජා කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.