වෙසක්කූඩු පූජා කරමු

වෙසක්කූඩු පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා වෙසක් කූඩු පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.