ශබ්ද පූජාවෝ

ශබ්ද පූජාවෝ

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා ශබ්ද පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.