සේසත් පූජා කරමු

සේසත් පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා සේසත් පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.

 

සේසත් පූජා කරන ගාථා

කොඩි සේසත් ආදී ඕනෑම ආකාරයක පූජාවක් පූජා කිරීමට යොදාගත හැකි ගාථාව අධිවාසේතු නෝ භන්තේ - සබ්බං සද්ධාය පූජිතං...