සෙසු පිරිකර පූජා කරමු

සෙසු පිරිකර පූජා කරමු

විවේඡන තර්ක මත වාද මඳකට පසෙකලා සෙසු පිරිකර පූජාව සම්බන්ධයෙන් දැනගත යුතු බොහෝ දෑ දැනගන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරමු.