බුදු හිමියන් කිව්වාය කියනවා

  01 පෙබරවාරි 2013

සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ විසින් විටෙක මෙසේ පවසනවා. 

සූත්‍ර පිඨකය < අංගුත්තර නිකාය 2 < චතුක්ඛ නිපාත < චතුත්ථ පණ්ණාසකය < 3. සංචේතනීය වග්ග < 10. මහාපදේස සූත්‍රය < ග්‍රන්ථයේ පිටුව 326  - 331 (PDF පිටුව)

ඒ විතරක් නෙවේ මේ විදියටත් පෙන්වා දෙනවා...

ඒ විතරක් නෙවේ මෙන්න මෙහෙමත් පෙන්වා දෙනවා...