දහම් ගුරුවරුන්!


දහම් අවබෝධය ලැබූ මොහොතේ පටන්ගෙන ප්‍රඥාවන්තව විමසන්නාට හමුවන සෑම දෙයක්ම කමටහනක්මයි... සෑම දෙයක්ම දහම් ගුරුවරයෙක්මයි... එසේ වන්නේ කෙසේදැයි විමසන්නට මෙම කොටසේ ගොනු වන දහම් කොටස් ඔබට උපකාරයක් වේවි!