දහමට අනුව කෙසේද?


දහම් දේශනා කිරීම ආදී බුදු දහමට සම්බන්ධ යැයි හඳුනාගන්නා යම් යම් කටයුතු රැසක් ධර්මයෙන් යුතුව සිදුකරන්නට බුදු හිමියන් දුන් අවවාද අනුශාසනාද ඇසුරෙන් විග්‍රහ වන දහම් කොටස් එකතුවකි. ප්‍රඥාවන්තව ඇසුරු කොට විවෘත මනසකින් විමසා බලා යහපත උදාකරගැනීම පිණිසමයි!