සසර බැමි බිඳහෙලන ප්‍රතිපත්ති පූජා

තෙරුවන උදෙසා සිදුකරන්නාවූ මහා පුණ්‍යමය කටයුතු වල හරයත්, ඒ තුලින් නිවන් මඟ පෑදෙන ආකාරයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය පූජාවන් සිදුකරගත හැකි ආකාරයත් විවරණය කරන්නාවූ විග්‍රහයකි.

 

Author : රජිතා විදුරන්සි

Published Date : 13 මැයි, 2016

Written Language : සිංහල (Sinhala)

File Size : 10.9 Mb

 

 

සසර බැමි බිඳහෙලන ප්‍රතිපත්ති පූජා


  • ඡායාරූපකරණයෙන් නිවන් මඟ

  • ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා

  • නිවනක් නැති දෙතිස් කථා

  • නැණවත් බුද්ධ පූජාව

  • තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු