ත්‍රිපිටක සෙවුම


මෙම සෙවීම ඔස්සේ ත්‍රිපිඨකයේ සූත්‍ර දේශනාවක නමක් හෝ වේවා මුල් අකුර හෝ වේවා ඔබට කැමති වචනයක් හෝ වේවා දමා සෙවීම සිදුකල හැකියි.  ඒ අදාල නම හෝ වේවා මුල් අකුර හෝ වේවා ඒ වචනය හෝ වේවා අඩංගු වන ධර්ම කොටස් සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම යන ත්‍රිපිඨක ග්‍රන්ථ තුලින් සෙවීම සිදු කොට ඒවායේ අදාල අටුවා ටීකා සමගම ඔබට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා ඇත.

සැලකිය යුතුයි:  තවමත් මෙය මූලික අවස්ථාවේ තිබෙන්නක් බැවින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම ධර්ම කොටස් නොලැබෙනු ඇත.  මෙය හැකි ඉක්මනින්ම සම්පූර්ණ කොට ඔබට වඩාත් පහසුකම් සලසා දෙන අයුරින් ඉක්මනින්ම ලැබීමට සලස්වන්නම්.  අපහසුතාවයට ප්‍රමාදයට සමාව ලැබේවා!!!

 

 

tipitaka

 

“අ“ අකුරෙන් පටන්ගන්න සූත්‍ර දේශනා, දහම් කොටස් සියල්ල මෙහි ගොනු වෙනවා...

 

මෙතැනින් පිවිසෙන්න