කාන්තා විමුක්තිය


කාන්තා විමුක්තිය ලෙසින් මේ වන විට හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ ලෝකයේ පැවැත්ම පිණිස යම් යම් කටයුතු කිරීමේදී සම අයිතිවාසිකම් ලැබීම මුල්කරගත් වැඩපිළිවෙලක් බව අප බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. ඇඳීමේ නිදහස, කතා කිරීමේ නිදහස, රැකියාවක් කිරීමේ නිදහස, ලිංගිකත්වය තමන්ට රිසි සේ තෝරාගැනීමේ නිදහස ආදී වශයෙන් ඇස, කණ, දිව, නාසය, කය සහ මන රිසි සේ පිනවාගැනීමේ නිදහසම තමයි විමුක්තියක් වශයෙන් සොයන්නේ. යම් කාන්තාවකට හැකි නම් මේ ආකාරයේ පැවැත්ම පිණිස විමුක්ත වීම පසෙකලා පැවැත්මෙන් විමුක්ත වන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරගන්නට ඒ කාන්තාව සැබෑම වීරවරියක් බවට පත්වෙනවා. ඉතින් මේ කොටස තුලින් කාන්තා විමුක්තිය සැබෑ ලෙසින්ම ලැබගන්නේ කෙසේදැයි විමසන්නට කටයුතු කරමු!

විකල්පයක් නොවීම පිණිස

විකල්පයක් නොවීම පිණිස

විකල්පයක් කියන්නේ මොකක්ද?  උපමාවකින්ම පටන්ගනිමුකෝ.... කේක් වර්ග කීපයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න... බටර් කේක්... චොකලට් කේක්... පළතුරු කේක්... පොල්...