නිවනට වදනක්

යහපත් දිවියක් උදෙසා නිති සිහි තබාගැනීමට හැකි සදහම් වදන් පෙලක එකතුවකි.  මේ සියලු දෑ “නිර්වාණ ධර්ම“ ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද ඔබට ඇසුරු කල හැකි බව සිහිපත් කරන්නට කැමැත්තෙමි.අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදා හදාගැනීමට මෙන්ම මුද්‍රණය කර බෙදා හැරීමට කැමති පිරිස් වෙතටද මෙයින් පහසුවක්ම සැලසෙන අතර මේ සියලු දෑ නොමිලේ බෙදා හැරීම පිණිස පමණි.  මුද්‍රණ වියදම පමණක් යොදා යම් මිලක් නියම කරන්නට බලාපොරොත්තු වේ නම් එසේ කිරීමට පෙර නිසි ආකාරයෙන් අපව දැනුවත් කල යුතු බවද සිහිපත් කර සිටිමි.  එමෙන්ම ඇලෙන්නට ගැටෙන්නට වාදයන්ට විවාදයන්ට තර්කකරන්නට හෝ ලාභයන්ට කීර්තියට ප්‍රශංසාවන් ලබන්නට හෝ අනුන් පහත දමා තමන් උසස්වන්නට නොව  තමනුත් නිවී තවත් සිතක් නිවන්නට හැකි ලෙසින් සැබෑම මෛත්‍රියෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම උදෙසා පමණක් මේ සියලු උත්සාහයන් භාවිතා කිරීම සැබෑම බුද්ධිමත් මිනිසෙකුගේ ලක්ෂණයකි!

 

ListeningNDLK.jpg

 

Kalana Mithuru Asura ND Lk.jpg

 

Fear LK.jpg

 

2Photographylk.jpg

 

cover upama.jpg

 

Dhamma2life2lk.jpg

 

Dhamma2life4lk.jpg

 

Dhamma2life13lk.jpg

 

Dhamma2lifelk.jpg

 

gihi parisaraya.jpg

 

Lotus thought.jpg

 

samadema sathya newe.jpg

 

samudda upama.jpg

 

Tempry happiness lk.jpg

 

Upali thero2.jpg

 

Upali thero3.jpg

 

Upali thero4.jpg

 

Upali thero5.jpg

 

upama 01.jpg