දහම් ගුරුවරුන්!


දහම් අවබෝධය ලැබූ මොහොතේ පටන්ගෙන ප්‍රඥාවන්තව විමසන්නාට හමුවන සෑම දෙයක්ම කමටහනක්මයි... සෑම දෙයක්ම දහම් ගුරුවරයෙක්මයි... එසේ වන්නේ කෙසේදැයි විමසන්නට මෙම කොටසේ ගොනු වන දහම් කොටස් ඔබට උපකාරයක් වේවි!

රත්තරන් පිඟානක සැඟවුණු නිවන් මඟ

රත්තරන් පිඟානක සැඟවුණු නිවන් මඟ

කාලාම සූත්‍ර දේශනයේ ගැබ්වන ඉතාමත් ගැඹුරු වූත්, නිවීම පිණිස අවබෝධ කරගත යුතු අත්‍යවශ්‍යම කාරණාත්, ඉස්මතු වන ආකාරයෙන් සකස් කල රූපමය දහම් විග්‍රහය....

නිවෙන්නට උපකාර වන මල් පූජාව

නිවෙන්නට උපකාර වන මල් පූජාව

පෙර කොටස් තුලින් කෙටියෙන් නමුත් මල් පූජාවෙන් විවිධාකාර අන්දමින් සිත සකස් කරන ආකාරය විමසා බැලුවානේ.  ඉතින් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ගැඹුරු අර්ථ දක්වා විමසූ...