භාවනා ක්‍රම


මෙම කොටස මූලිකව වෙන් වන්නේ භාවනා ක්‍රම හෙවත් භාවනා සිද්ධාන්තයන් ගැන සාකච්ඡා කිරීමටයි. සිංහල භාෂාව දන්න ඔබට තියෙන විශේෂම වාසිය තමයි ලිපි කියවන්නට අවස්ථාව ලැබීම ප්‍රමාද වුවත් ඉතාමත් පැහැදිලිව විස්තර විග්‍රහ කල දේශනා සමූහයක් ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව තිබීම. ඉතින් මේ කොටස ලිපි වශයෙන් පැහැදිලි කොට සම්පූර්ණ කොට ඔබ අතට පත්කරන තෙක් මේ කොටසට අදාලව ගොනු කර ඇති සත්ධර්ම දේශනා ඔබගේ යහපත පිණිසම යොදාගන්නට ඔබට අවස්ථාව ඇත.