සුවඳ හොරුන් වෙත

භිසපුප්ඵ ජාතකය සහ පදුමපුප්ඵ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන් නිවන් මඟ වඩන්නෙකුගේ අප්‍රමාදය සකස් විය යුතු අන්දම ගැන පැහැදිලි කර ගන්නට අවශ්‍ය දහම් විග්‍රහයකි.

 

Author : රජිතා විදුරන්සි

Published Date : 24 අප්‍රේල්, 2022

Written Language : සිංහල

File Size : 6.69Mb

 

 

සුවඳ හොරුන් වෙත


  • ඡායාරූපකරණයෙන් නිවන් මඟ

  • ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා

  • නිවනක් නැති දෙතිස් කථා

  • නැණවත් බුද්ධ පූජාව

  • තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු

  • සසර බැමි බිඳහෙලන ප්‍රතිපත්ති පූජා