කළණ මිත්‍රයා...

සියලු දුක් කෙලවර කරගැනීම පිණිස සහාය ලබාදෙයි... සැබෑ සතුට දිවියට ලඟා කරගැනීමට උපකාරයක්ම වෙයි. අන්න ඒ නිසාම කළ්‍යාණ මිත්‍රයාව නිවැරදිව හඳුනාගැනීම වැදගත් වෙනවා... නිර්වාණ ධර්ම සමඟ එකතුවන ඔබට ඒ වාසනාව ලැබෙනවා නොඅනුමානයි...

දහම් පොත

බොහෝ සිත් සතන් සුවපත් කරනු පිණිස “දහම් පොත“ ලඟදීම ඔබ හමුවට පැමිණෙනු ඇත...