සූත්‍ර පිටකය


සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ විසින් සහ මහ රහතන්වහන්සේලා ඇතුලු ශ්‍රාවකයාණන්වහන්සේලා විසින් දේශිත දහම් කොටස් එකතුවකින් යුතු සූත්‍ර පිටකය තුල ගොනුවූ බොහෝ දහම් කොටස් නිවන් මඟට මහෝපකාර වනවා සැකයක් නැත. 

සූත්‍ර පිටකය ප්‍රධාන කොටස් 5කින් යුක්තයි.  ඒ කොටස් පහ වෙන් වෙන් වශයෙන් ඇසුරු කරන්නට ඔබට මෙම කොටස තුලින් අවස්ථාව ලැබෙනවා... ඒ සූත්‍ර දේශනා සෙවීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ පහසුකම්ද ත්‍රිපිටක සෙවුම ඔස්සේ හැකිවෙනවා. 

ඒ ඒ ග්‍රන්ථයන් සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථය සේ බාගත කරගැනීම කල හැකි සේම තනි තනිවම සූත්‍ර දේශනාව බාගත කරගැනීමටද අවස්ථාව තිබෙනවා.  ඒ වගේම යම් යම් සූත්‍ර දේශනාවලට අදාල අටුවා ටීකා ආදී එයට ඇතුලත් කරුණු කාරණාද ඒ ඒ පිටුව තුලින්ම ඇසුරු කරන්නට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. 

පොතක පතක තිබෙන දේට දැඩි ඇලීමෙන් යුතුව ඉන් පරිබාහිරව යොදන වචන තුල දහම් නැතැයි යන අන්ධ විශ්වාසයන්ට යටත් නොවී උත්තරීතර පිවිතුරු දහම පොත පතක වචන පද කිහිපයකට සීමා නොකොට තෙරුවණේ ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කරන්නට ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරගත යුතුයි.  මේ සියලු වෑයම නිවන් මඟ කළ එලි කරගැනීම පිණිස උපකාරයක් වීමටයි. තෙරුවන් සරණ ලැබ නිවනම වෙත්වා!

 

 

tipitaka

 

දීඝ නිකාය 01 - සීලක්ඛන්ධ වර්ගය

මෙම කොටසට "දීඝ නිකාය" කියලා කියන්නේ ඉතාමත් දිගු සූත්‍ර ධර්ම එකතුවක් ලෙසින් සකස් කරලා තියෙන නිසයි.  අන්තර්ගතය අනුව ගත හොත් සියුම් සහ ගැඹුරු දහම් කරුණු එකතුවක් ලෙසින් සලකන්නට හැකියි.  බණවර 64කින් යුක්තයි.  සීලක්ඛන්ධ වර්ගය, මහා වර්ගය සහ පාටික වර්ගය ලෙසින් ප්‍රධාන වර්ග 3කට බෙදා වෙන්කරලා තියෙනවා.  සූත්‍ර 34කින් යුක්තයි.  

මෙම කොටස එහි පළමු කොටසයි.  බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ 10 වෙනි ග්‍රන්ථයයි. දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර සහිත සූත්‍ර දේශනා 13 කින් සමන්විතයි. මෙහිදී වෙන් වෙන්ව සූත්‍ර වශයෙන් සහ සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථයම වශයෙන් බාගත කරගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.  

ධර්ම ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කර නිසි ඵල නෙලාගැනීම පිණිසමයි!

මෙතැනින් පිවිසෙන්න

දීඝ නිකාය 02 - මහා වර්ගය

මෙම කොටසට "දීඝ නිකාය" කියලා කියන්නේ ඉතාමත් දිගු සූත්‍ර ධර්ම එකතුවක් ලෙසින් සකස් කරලා තියෙන නිසයි.  අන්තර්ගතය අනුව ගත හොත් සියුම් සහ ගැඹුරු දහම් කරුණු එකතුවක් ලෙසින් සලකන්නට හැකියි.  බණවර 64කින් යුක්තයි.  සීලක්ඛන්ධ වර්ගය, මහා වර්ගය සහ පාටික වර්ගය ලෙසින් ප්‍රධාන වර්ග 3කට බෙදා වෙන්කරලා තියෙනවා.  සූත්‍ර 34කින් යුක්තයි.  

මෙම කොටස එහි දෙවන කොටසයි.  බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ 11 වෙනි ග්‍රන්ථයයි. දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර සහිත සූත්‍ර දේශනා 10 කින් සමන්විතයි.  

මෙහිදී වෙන් වෙන්ව සූත්‍ර වශයෙන් සහ සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථයම වශයෙන් බාගත කරගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.  

ධර්ම ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කර නිසි ඵල නෙලාගැනීම පිණිසමයි!

මෙතැනින් පිවිසෙන්න

දීඝ නිකාය 03 - පාටික වර්ගය

මෙම කොටසට "දීඝ නිකාය" කියලා කියන්නේ ඉතාමත් දිගු සූත්‍ර ධර්ම එකතුවක් ලෙසින් සකස් කරලා තියෙන නිසයි.  අන්තර්ගතය අනුව ගත හොත් සියුම් සහ ගැඹුරු දහම් කරුණු එකතුවක් ලෙසින් සලකන්නට හැකියි.  බණවර 64කින් යුක්තයි.  සීලක්ඛන්ධ වර්ගය, මහා වර්ගය සහ පාටික වර්ගය ලෙසින් ප්‍රධාන වර්ග 3කට බෙදා වෙන්කරලා තියෙනවා.  සූත්‍ර 34කින් යුක්තයි.  

මෙම කොටස එහි තෙවැනි කොටසයි.  බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ 12 වෙනි ග්‍රන්ථයයි. දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර සහිත සූත්‍ර දේශනා 11 කින් සමන්විතයි.  මෙහිදී වෙන් වෙන්ව සූත්‍ර වශයෙන් සහ සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථයම වශයෙන් බාගත කරගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.  

ධර්ම ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කර නිසි ඵල නෙලාගැනීම පිණිසමයි!

මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මජ්ඣිම නිකාය 01 - මූල පණ්ණාසකය

මෙම කොටසට මජ්ඣිම නිකාය කියලා කියන්නේ මෙහි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූත්‍ර දේශනා එකතුවක් තියෙන නිසයි.  මෙය මූල පණ්ණාසකය, මජ්ඣිම පණ්ණාසකය සහ උපරි පණ්ණාසකය ලෙසින් ග්‍රන්ථ 3කින් යුක්ත වෙනවා.  බණවර 80කින් යුක්තයි.  සම්පූර්ණ සූත්‍ර 152කින් යුක්ත වෙනවා.  

මූල පණ්ණාසකය යනු මජ්ඣිම නිකායේ පළමු පොතයි.  පඨම පණ්ණාසකය නමින්ද හඳුන්වයි.  මෙහි මූලපරියාය වග්ගය, සීහනාද වග්ගය, ඔපම්ම වග්ගය, මහායමක වග්ගය, චුල්ල යමක වග්ග වශයෙන් වර්ග 5කි.  ඒ සෑම වර්ගයකම සූත්‍ර 10ක් වශයෙන් සම්පූර්ණ සූත්‍ර දේශනා 50කි.   මෙහිදී වෙන් වෙන්ව සූත්‍ර වශයෙන් සහ සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථයම වශයෙන් බාගත කරගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.  

ධර්ම ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කර නිසි ඵල නෙලාගැනීම පිණිසමයි!

මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මජ්ඣිම නිකාය 02 - මජ්ඣිම පණ්ණාසකය

මෙම කොටසට මජ්ඣිම නිකාය කියලා කියන්නේ මෙහි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූත්‍ර දේශනා එකතුවක් තියෙන නිසයි.  මෙය මූල පණ්ණාසකය, මජ්ඣිම පණ්ණාසකය සහ උපරි පණ්ණාසකය ලෙසින් ග්‍රන්ථ 3කින් යුක්ත වෙනවා.  බණවර 80කින් යුක්තයි.  සම්පූර්ණ සූත්‍ර 152කින් යුක්ත වෙනවා.  

මජ්ඣිම පණ්ණාසකය යනු මජ්ඣිම නිකායේ දෙවන පොතයි.  මෙහි ගහපති වග්ගය, භික්ඛු වග්ගය, පරිබ්බාජක වග්ගය, රාජ වග්ගය, බ්‍රාහ්මණ වග්ග වශයෙන් වර්ග 5කි.  ඒ සෑම වර්ගයකම සූත්‍ර 10ක් වශයෙන් සම්පූර්ණ සූත්‍ර දේශනා 50කි.   මෙහිදී වෙන් වෙන්ව සූත්‍ර වශයෙන් සහ සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථයම වශයෙන් බාගත කරගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.  

ධර්ම ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කර නිසි ඵල නෙලාගැනීම පිණිසමයි!

මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මජ්ඣිම නිකාය 03 - උපරි පණ්ණාසකය

මෙම කොටසට මජ්ඣිම නිකාය කියලා කියන්නේ මෙහි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූත්‍ර දේශනා එකතුවක් තියෙන නිසයි.  මෙය මූල පණ්ණාසකය, මජ්ඣිම පණ්ණාසකය සහ උපරි පණ්ණාසකය ලෙසින් ග්‍රන්ථ 3කින් යුක්ත වෙනවා.  බණවර 80කින් යුක්තයි.  සම්පූර්ණ සූත්‍ර 152කින් යුක්ත වෙනවා.  

උපරි පණ්ණාසකය යනු මජ්ඣිම නිකායේ  තෙවන පොතයි.  මෙහි ගහපති වග්ගය, භික්ඛු වග්ගය, පරිබ්බාජක වග්ගය, රාජ වග්ගය, බ්‍රාහ්මණ වග්ග වශයෙන් වර්ග 5කි.  ඒ සෑම වර්ගයකම සූත්‍ර 10ක් වශයෙන් සම්පූර්ණ සූත්‍ර දේශනා 50කි.   මෙහිදී වෙන් වෙන්ව සූත්‍ර වශයෙන් සහ සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථයම වශයෙන් බාගත කරගැනීමේ අවස්ථාව ඇත.  

ධර්ම ගෞරවයෙන් යුතුව ඇසුරු කර නිසි ඵල නෙලාගැනීම පිණිසමයි!

මෙතැනින් පිවිසෙන්න