ඡායාරූපකරණයෙන් නිවන් මඟ

දහම් ගුරුවරයා සෑම දෙයක් තුලින්ම හමුවිය හැකියි. ඡායාරූපකරණය තුලින් හමුවිය හැකි උතුම් දහම් ගුරුවරයෙකු ගැන පෙන්වා දෙන දහම් එකතුවකින් යුතු කෘතියකි.

 

Author : රජිතා විදුරන්සි

Published Date : 16 ජූලි, 2015

Written Language : සිංහල (Sinhala)

File Size : 27.5 Mb

 

 

ඡායාරූපකරණයෙන් නිවන් මඟ


  • ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා

  • නිවනක් නැති දෙතිස් කථා

  • නැණවත් බුද්ධ පූජාව

  • තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු

  • සසර බැමි බිඳහෙලන ප්‍රතිපත්ති පූජා