තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු

සත්ධර්ම ප්‍රතිරූපක බොහෝමයි. ඒත් වරද ප්‍රතිරූපක වල නෙවේ... අප විමසන ආකාරය තුලයි. බුදු හිමියන්ගේ බුදු ඔවදන තුලින් තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගැනීම සිදුකරගන්නා අයුරු තමන් තුලින්ම දැකගන්නට උපකාරයක්ම වේවා!

 

Author : රජිතා විදුරන්සි

Published Date : 07 මැයි, 2017

Written Language : සිංහල (Sinhala)

File Size : 12.7 MB

 

 

තථාගත සත්ධර්මය හඳුනාගනිමු


  • ඡායාරූපකරණයෙන් නිවන් මඟ

  • ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා

  • නිවනක් නැති දෙතිස් කථා

  • නැණවත් බුද්ධ පූජාව

  • සසර බැමි බිඳහෙලන ප්‍රතිපත්ති පූජා