ගරුත්වය - එය ඉතාමත් සරළයි!

මාර්තු 2017 කතු වැකිය

ගරුත්වය - එය ඉතාමත් සරළයි!

සටහනේ අන්තර්ගතය

බුදු රුව අනිසි සේ යොදාගැනීම ගැන දැනුවත් කිරීම් ඇතුලත් වීඩියෝවක් දැකගන්නට ලැබුණා... එය දකින විට සිහියට ආවේ එකම දෙයයි... ඉතාමත් සරළම කාරණයක් අපගේ ජීවිත වලින් ඈත් කරන නිසාම කොතරම් ප්‍රශ්ණ අවුල් ඇතිවෙනවාද? ඒ නිසා මේ දේ ගැනත් සිතා බලන්න වටිනවා නෙවේදැයි සිතා බලන්නකෝ!

 සෑම ආගමකටම දහමකටම පොදු ඉගැන්වීමක් තිබෙනවා...

“ගරුත්වය“ - විශ්වීය දහමක්...

ඇත්තෙන්ම මෙය මනුශ්‍යත්වයේ දහමක්...

සැමගේ අදහස් සහ මතයන්ට “ගරුත්වය“...

සෑම ආගමකට දහමකට “ගරුත්වය“...

සෑම මනුස්සයෙකුටම “ගරුත්වය“...

ජීවී අජීවි සෑම දෙයකටම “ගරුත්වය“...

“ගරුත්වය“ යනු ආගමික දෙයක් නොවේ... එය ප්‍රඥාවන්තබවක්...

ඒ නිසා කාටවත් කියන්න බෑ “මම නිර්ආගමිකයි... මට ආගමක් නෑ... මම භෞතිකවාදීයි...

ඒ නිසා මම “ගරුත්වය“ දන්නේ නෑ“ කියලා...

“ගරුත්වය“ දැනගන්නට... දිවියට එකතු කරගන්නට ඔබ ආගමික විය යුතු නෑ...

එය බොහෝම සරලයි බුද්ධිමත් මිනිසුනේ...

ජීවිතයේ මෙවැනි සරලම දෑ ඔබ ඉගෙන ගන්නවා නම්...

“මේ දේ කරන්න එපා... අර දේ කරන්න එපා...“  යැයි නිතරම කියන්නට සිදුවන්නේ නෑ නේද?

එය ඒ තරම්ම සරළයි!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා