එක තැන දිවීම

ඔක්තෝබර් 2021 කතු වැකිය

එක තැන දිවීම

සටහනේ අන්තර්ගතය

වසර ගණනක් බණ ඇහුවත් තවමත් එක තැන වගේ ද? තවමත් ලැබූ දෙයක් නෑ වගේ ද? තමන්ගේ කැප කිරීම බැලුව ද? අංශු මාත්‍ර හෝ නුවණක් වේ නම් ඒ නුවණ යොදවා මෙන්න මේ තුල සැඟවුණ පණිවිඩයත් හසු කර ගන්න ට දක්ෂ වෙන්න!

බුදු බණ ඇසූ වත් ලැබූ දෙයක් නැත්නම් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ දේවල් ගැනත් හිතා බලන්න ඕන. මොනවද අප කල කැප කිරීම්? තමන්ව ම සසර දුකින් මුදවා ගන්නට මොනවද අප කල කැප කිරීම්? වචනයේ කැප කිරීම් මොනවද?  ක්‍රියාවෙන් කැප කිරීම් මොනවද? සිතේ කැප කිරීම් මොනවද? හැම දාම හිතන පතන විදියට ම හිත හිතා... එකවරම ලැබෙන ඵලයක් ලැබෙන්නට තරම් ප්‍රඥාවන්තයෙක් යැයි සිතෙනවා නම් අපට වැරදිලා... ඔව්... වැරදිලා... මේ ශාසනයත් මඟ හැරෙනවා... කමක් නෑ... අපට ඉතින් දිවීම වැදගත් නේ...!

දුවනවා... දුවනවා... හති දමමින් දුවනවා...

මොනවදෝ හොයමින් දුවනවා...

ලැබෙන දෙයක් තියේ වී යැයි කියමින් දුවනවා...

ගොඩක් දුර දුවනවා කියලා හිතා ගෙන එක තැන දුවනවා...

පිරිසක් ඇත්ත ඕන නෑ කියමින් දුවනවා...

පිරිසක් ඇත්ත ඕනේ ඕනේ කියමින් දුවනවා...

ඇත්ත ගැන දැනුවත් කරන්න යමෙක් මුණ ගැසුණ කල...

ඒ ලං වූ කෙනා වත් අර ගෙන ම දුවන්න යි කල්පනාව...

දිවිල්ල අත නො හැර ඇත්ත ගැන අහ ගන්න කල්පනාව...

ඒ කියන්නේ දිවිල්ලේ ම ඇත්ත ගැන කියලා... ඉතින් මඟ හැරෙනවා...

හති දදා දුවමින් මොකක් දෝ ඇත්තක් හොයනවා...

පොර කා ගෙන දුවනවා... හති දමමින් දුවනවා... මොනවදෝ හොයමින් දුවනවා... ලැබෙන දෙයක් තියේ වී යැයි කියමින්...  ගොඩක් දුර දුවනවා කියලා හිතා ගෙන එක තැන දුවනවා... දිවිල්ලේ හිස් බව පෙන්වා දෙන්නට එන්නන් සමඟත් දුවනවා... අපව අනතුරෙන් ගලවා ගන්නට අවශ්‍ය නිසාම ඒ ඇත්ත පෙන්වා දෙන්නට පිරිස අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්... කරුණාවෙන්... අපත් සමඟ මොහොතකට දුවනවා... ඒ ඔබට එහි ඇත්ත පෙන්වා දෙන්නට අවශ්‍ය නිසාම පමණයි... නමුත්... ඔව්... නමුත්... අප මොකද කරන්නේ?  ඉන් ප්‍රයෝජනය ගන්නවා වෙනුවට අප ඔවුන්ගේ දිවිල්ලේ දොස් දකිනවා. “නැවතිලා යැයි කියන අය අපත් සමඟ දුවන්නේ මොකටදැයි අහනවා” ඔව්... මේ තමයි අපි... දුවන්නට කැමති අපේ ස්වභාවය!

ඉතින් නැවතීම අපට තව දුර බව දැනෙන විට අපව ගලවා ගන්නට පැමිණි මිතුරන් ඔවුන් ආයාසයෙන් කල ඒ කැප කිරීම නවතා දමනවා.  අප නැවතත් සසර තුල තනි වෙනවා... අපව ගලවා ගන්නට පැමිණි මිතුරෝ නිවී සැනසෙනවා!  මෙන්න මේ විදියට බුද්ධ ශාසන එකින් එක... එකින් එක... මඟ හැර ගනිමින් අප දුවනවා... එක තැන දුවනවා... වැටි වැටී හති දමමින්... මැරි මැරී දුවනවා!!!  හැම දාම වගේ තීරණය තමන් තුලමයි!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා